ABATE Duncan Arthur William
ABATE Duncan Arthur William
ABATE Duncan Arthur William
(55歲, 男)
2016選委
2021選委
展開
2021選委會結果
自動當選
代表/指明團體或組織
香港僱主聯合會
個人背景
報稱職業
律師
個人財團聯繫
孖士打律師行
個人所屬公司及職位
孖士打律師行合夥人
個人參與團體組織及職位
全球管理委員會成員
過往參選選委情況
曾參選年份
2006、2011、2016
過往選委界別分組
香港僱主聯合會
得票數/ 百分比
自動當選 (2006年)、自動當選 (2011年)、自動當選 (2016年)
2016年特首選舉提名誰
林鄭月娥
政綱
資料來源:選舉管理委員會、網上資料